Færdselsskader

Færdselsskader er den mest hyppigt forekommende skadestype. Sandager Advokater har i lang årrække særligt beskæftiget sig med skader forvoldt i trafikken, og navnlig med whiplash – se det særlige menupunkt om whiplash.

Vi tilbyder uanset hvor i landet du bor en gratis, uforpligtende gennemgang af din sag og går vi videre herfra tilbyder vi ekstraordinært for advokatbranchen vilkår om ”ingen erstatning – ingen regning”. Læs nærmere under menupunktet herom og vi ser frem til din henvendelse.

I det følgende gennemgås de særlige regler, der gælder for trafikskader.

For skader, der forvoldes af motorkøretøjer – biler, lastbiler, busser, motorcykler, knallerter m.v. – i brug på offentlige veje eller skade, der sker i tilknytning til brugen, gælder der et såkaldt objektivt ansvar.

Det objektive ansvar betyder, at bilens lovpligtige forsikring skal betale erstatning også selvom føreren ikke kan bebrejdes uheldet. Hér kræves blot årsagsforbindelse – at motorkøretøjet har forårsaget skaden. Krav om årsagsforbindelse rejser på den anden side nogle helt selvstændige problemer – ikke mindst i whiplash-sager, hvor de objektive fund (de skader der kan ses på et røntgenbillede m.v.) ofte er få og små og hvor der kan udvikles ret invaliderende skader ved påkørsel ved selv lave hastigheder. Læs nærmere menupunktet ”whiplash” for nærmere om denne særlige skadetype.

Hvem er dækket af bilen lovpligtige ansvarsforsikring?

Dækket af den lovpligtige forsikring, og dermed har sikkerhed for at få erstatning for en personskade forvoldt af et motorkøretøj, er for det første den 3. mand – fodgængeren, cyklisten, personen i en anden bil m.v. – der påkøres. Men også personer i selve bilen kan være dækket.

Det gælder passagerer, medmindre det er ejeren, der er passager. Det indebærer, at selvom det er en soloulykke, der ikke implicerer andre, så er passagerer i bilen dækket af ansvarsforsikringen. Føreren/ejeren er dog ikke dækket i en soloulykke.

Hvad hvis modparten ikke har forsikring eller er ukendt?

Hvis bilen m.v., der forvolder skaden er uforsikret eller hvis modparten er ukendt (en der forlader ulykkesstedet førend identiteten er fastlagt) så kan der i stedet rejses krav over for Foreningen for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). Du har altså krav på personskadeerstatning selvom du ikke har fået noteret hvem modparten var eller selvom der ikke var en forsikring i kraft.

Egen skyld

Noget andet særligt for personskade forvoldt af et motorkøretøj er, at der stort set aldrig skal ske nedsættelse af erstatning på grund af egen skyld fra skadelidtes side. Efter almindelige erstatningsregler reduceres eller bortfalder en erstatning, hvis skadelidte selv har medvirket til skaden ved uagtsomhed/egen skyld.

Dette gælder ikke ved skade forvoldt af et motorkøretøj. Her gælder, at erstatningen kun nedsættes, hvis der er udvist kvalificeret grov uagtsomhed. Der kræves meget for at reducere erstatningen. Fra retspraksis kan bl.a. nævnes, at der i en sag ikke skete nedsættelse af erstatning trods, at den skadelidte havde en promille på 2,9 og havde løbet direkte ud foran en bil efter at have forceret et autoværn. Mange tror man ikke får erstatning fordi man selv var skyld i ulykken, men dette er altså ikke korrekt.

Faldskader

En hyppig forekommende skadestype er fald- eller glideskader, fx om vinteren, hvor der ikke er ryddeliggjort, over kanter og på trapper m.v. Ansvaret er et subjektiv ansvar efter culpareglen. 

Ansvarsvurderingen i disse sager er meget konkrete og kræver fra rådgiverens side en stor grad af ”fornemmelse” for gældende ret og de konkrete forholds betydning for ansvarsvurderingen. Denne fornemmelse kræver erfaring som du får hos Sandager Advokater, der har ført en lang række af lignende sager. Vi tilbyder en uforpligtende og gratis gennemgang af din sag til vurdering af ansvaret.

Kontakt os derfor uanset hvor i landet du bor.