Retssagsbehandling og fri proces/retshjælp

Retssagsbehandling og fri proces/retshjælp

Behandling af private og erhvervsretssager ved domstolene og voldgiftsretterne er en af Sandager Advokaters kernekompetencer, og jeg har jurister med møderet for Højesteret.

Jeg procederer og jeg gør det godt, og giver møde rundt om i hele landet så geografien spiller hér en mindre rolle. Kontakt Sandager Advokater for at høre nærmere og for at få en uforpligtende vurdering af din sag. I det følgende kan du også læse mere om retssager, voldgiftssager og om fri proces/retshjælp.

Retssager – kan alle sager betale sig at føre hvis man har/får ret?

Nej ikke alle sager ikke betale sig at føre, hvis du skal være repræsenteret af en advokat. Medmindre der er andet end økonomien på spil eller sagen har betydning for flere, kan det sjældent betale sig at føre sager med en sagsgenstand under kr. 50.000.

Dette skyldes, at udgifterne ved at føre en sag med lille værdi er for store i forhold til mulighederne for udkomme ved sagen. Selvom du vinder sagen tillægger retten dig ikke omkostninger nok til at dække dine udgifter ved at føre sagen – læs dog mere nedenfor om mulighederne i reglerne om småsagsproces.

Retssager – kan alle føre sager for domstolene?

Nej. Kun parten selv, nære familiemedlemmer eller ansatte må føre en sag foruden naturligvis advokater. Kun advokater med møderet for landsretterne må føre sager ved Sø- og Handelsretten og landsretterne. Kun advokater med møderet for Højesteret må føre sager ved Højesteret.

Retssager – hvor lang tid tager en retssag?

De aktuelle sagsbehandlingstider varierer fra ret til ret og efter hvor travle advokaterne på sagen er. Hos Sandager Advokater er en hurtigst mulig fremme af sagerne et væsentligt succeskriterium – men naturligvis ikke for enhver pris.

En retssag ved byretten tager i gennemsnit 1 år. Hvis sagen involverer syn og skøn, forelæggelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller lign. tager sagen betydelig længere tid. Og så kan hver part som udgangspunkt anke!

Retssager – kan alle føre sager for domstolene?

Nej. Kun parten selv, nære familiemedlemmer eller ansatte må føre en sag foruden naturligvis advokater. Kun advokater med møderet for landsretterne må føre sager ved Sø- og Handelsretten og landsretterne. Kun advokater med møderet for Højesteret må føre sager ved Højesteret.

Retssager – hvordan kommer en retssag i gang og hvordan forberedes den?

En retssag har altid et forudgående forløb med undersøgelse af sagen og ofte forgæves forligsdrøftelser med modpart. Selve retssagen anlægges ved et dokument kaldet stævning der redegøre for det der ønskes opnået (påstanden) og de synspunkter og beviser man støtter sig til (anbringender).

Sagsøgte svarer i sagen ved et svarskrift, og skriftsvekslingen fortsætter indtil sagens problemstillinger, anbringender og beviseligheder udtømmende er behandlet. Parterne afgør selv hvornår dette er tilfældet og dermed kan parterne selv ved deres tilrettelæggelse af sagens behandling i vidt omfang bestemme hvad der skal ske og dermed også hvor lang tid sagen skal tage ved domstolene.

Når forberedelsen er færdig berammes sagen til hovedforhandling – den egentlig retshandling i retten foran en dommer. Retten kan når sagen har været behandlet komme med en tilkendegivelse eller dom med resultatet af sagen

Uforpligtende vurdering

Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Det siger vores klienter

Læs vores referencer

Langt over mine forventninger

Jeg takker dig tusind gange for alt den hjælp du har ydet overfor mig, din venlighed og ikke mindst den professionelle service du har ydet i sagen samt den gode dialog overfor mig.

Meget tilfreds

Tak, og tusind tak for hjælp og ikke mindst støtte, når hjernen kørte forkert. Jeg er meget tilfredse og vil fremover anbefale jer.

Holder hvad han lover

Lars Sandager er en advokat, der holder mere end han lover! Lars Sandager får hermed min allerbedste anbefaling. Det er utroligt forfriskende og tillidsvækkende at møde en advokat, der kalder en spade for en spade og holder, hvad han lover (og lidt til).

Professionel tilgang

For det første vil jeg gerne takke for vores samarbejde igennem de sidst 4 år. Som jeg også skrev i 2017 ( inden sagen blev anket ) havde jeg aldrig opnået det flotte resultat uden Jeres professionelle tilgang til sagen. Endnu engang mange tak.

Meget tilfreds med aftalen

Jeg er meget tilfreds med vores aftale, samt måden sagen er blevet håndteret på. Uden professionel hjælp har jeg ikke kunnet klare det.

Retssager – kan man anke en sag hvis man ikke er tilfreds?

Ja, som udgangspunkt! Medmindre spørgsmålet gælder en sag under kr. 10.000 kan en sag altid ankes og prøves i to instanser. Behandling i 3 instanser (for Højesteret) kræver en særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, der kun gives hvis sagen er principiel.

Småsagsprocessen

For sager om krav indtil kr. 50.000 eller sager uden en sagsgenstand, er udgangspunktet, at sagen skal behandles efter reglerne om småproces. Reglerne indebærer, at det er retten, der skal vejlede parterne og styre processen, der er tænkt til at foregå uden bistand fra advokat.

Retten kan bistås af sagkyndige til at vejlede om tekniske eller faglige forhold. Hvis sagen er kompliceret eller har betydning for mange kan retten bestemme, at sagen skal overgå til almindelig retssagsbehandling. Du kan læse mere om småsagsproces på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Skal en sag altid behandles ved domstolene? – Voldgiftsbehandling

Hvis intet andet er aftalt skal en sag, uanset om den angår private forhold eller erhvervsmæssige tvister, behandles ved de ordinære domstole. Noget andet kan dog være aftalt – navnlig i erhvervsforhold forekommer aftale om voldgift.

Hvordan sagen behandles afgøres af aftalen, Voldgiftsloven og voldgiftsrettens egen beslutning, men sagsbehandlingen er i høj grad som ved domstolene. Forskellen mellem voldgiftsbehandling og behandling ved de ordinære domstole er, at voldgiftsretten kan sammensættes af dommere, der kender til pågældende sagstype og kutymer indenfor området, at sagerne ikke er offentlige og typisk kan afvikles hurtigere, ikke mindst fordi der ikke er appelmulighed – Ulempen er at parterne skal betale udgifterne ved sagens behandling og de er meget større end ved domstolsbehandlingen. Sager hvori der er aftalt AB 92 (entreprisesager) afgøres altid ved voldgift.

Fri proces/retshjælp

Fri proces kan meddeles såfremt betingelserne i retsplejelovens kap. 31 er opfyldt. De to hovedkrav i loven er:

  • Der er rimelig grund til at føre proces og
  • De økonomiske betingelser er opfyldt.

Ad 1 – rimelig grund

Civilstyrelsen er myndighed i 1. instans. Myndighederne vurderer om man har rimelig mulighed for at vinde sagen, rimelig grund til at få sagen prøvet og sagens omkostninger. Derfor skal der ved indgivelse af ansøgningen nøje redegøres for sagens bevismæssige og juridiske grundlag. Afgørelser kan påklages til Procesbevillingsnævnet. Loven indeholder for følgende type sager en formodning for at der er rimelig grund til at føre proces:

  • Lejesager
  • Sager om personskadeerstatning og
  • Ansættelsessager

Ad 2 – de økonomiske betingelser

Indkomsten for ansøgeren, hvis denne er enlig, må ikke overstige kr. 264.000 (2009) eller kr. 336.000 i husstandsindkomst hvis ansøger er samlevende. Der tillægges kr. 46.000 pr. hjemmeboende barn under 18 år, hvorover der er forsørgelsespligt.

Der kan i særlige tilfælde meddeles fri proces selvom de økonomiske betingelser ikke er opfyldt. Læs meget mere om fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside.

Retshjælp

Retshjælp er dækket i de flestes private forsikringer og i mindre grad i gældende erhvervsforsikringer. Betingelsen for at opnå dækning via den almindelige indbo, husforsikring eller motorkøretøjsforsikring er, at der er tale om en privat tvist. Sager omkring ansættelsesforhold (arbejdsskade, uenighed om ansættelsesvikår o.lign.), privat udlejning og lignende dækkes ikke da dette betragtes for erhvervsmæssige forhold.

Forsikringsselskabet skal via en advokat modtage en ansøgning med en redegørelse for sagen og for det juridiske grundlag for sagen, til brug for vurderingen af om der kan gives retshjælp. Kun hvis der er rimelig mulighed for at vinde sagen gives der dækning. Der er derimod intet økonomisk kriterium som ved fri proces, og retshjælp kan godt meddeles ved siden af fri proces.

Dækningen er normalt maks. kr. 125.000 med en selvrisiko på 10 %, min kr. 2500, medmindre betingelserne for fri proces er opfyldt. Sandager Advokater søger retshjælp på baggrund af et udkast til stævning så arbejdet ikke skal laves to gange (først i ansøgning om retshjælp og derefter i stævning med et i høj grad sammenfaldende indhold) og så sagen straks ved bevilling af retshjælp er klar til at blive anlagt.

Retshjælp kan gives både til sager ved domstolene og til voldgiftsbehandling. Bevillingen kan ikke gives til sager, der behandles ved eller kan behandles ved et forbrugerklagenævn, ligesom retshjælp kun kan gives på et tidspunkt hvor det kan dokumenteres, at der foreligger en tvist. Retshjælp kan derfor godt meddeles før sagen er anlagt som en retssag, men ikke før det er bevist, at der foreligger en tvist, så som praktisk hpvedregel er det kun til retssager/voldgiftssager retshjælp meddeles.

Kontakt Sandager Advokater for en uforpligtende vurdering af din sag.