Genoptagelse og forældelse i forbindelse med personskade

Sandager Advokater er eksperter i alle typer erstatningssager efter personskade, eksempelvis ved arbejdsulykker, trafikuheld m.m.

Reglerne for forældelse af genoptagelse af ertatningssager kan være indviklede. Vi prøver nedenfor at give dig et overblik. Vi kan også hjælpe dig til at opnå genoptagelse af din sag.

Hvis du har brug for en advokat til at rådgive dig eller føre din erstatningssag kan du ringe til os på telefon 45 93 21 50

Genoptagelse af erstatningssag

Er en sag afsluttet kan den genoptages, hvis der enten indtræder uforudset og betydende helbredsmæssig forværring, eller, at der sker en ændring af de erhvervsmæssige forhold.

Fx prøver en skadelidte i en periode efter sagens afslutning at fastholde sit arbejde, men viser det sig i længden ikke mulig, eller tager erhvervsevneudredningen så lang tid at sagen afsluttes inden den er sket, så kan sagen på dette grundlag (tab i erhvervsevne) genoptages.

Forældelse af erstatningskrav

Med nytårstømmermænd kan du risikere også at må konstatere, at dit krav på personsskade er forældet. Det er nemlig sådan, at de overgangsregler, der har været gældende med ikrafttræden af forældelsesloven pr. 1.1.2008 ophører pr. 1.1.2011, og dermed vil kun forældelseslovens regler gælde, herunder den 3 årige forældelse mod tidligere 5 år. Loven gælder også for skader før 1.1.2008.

I hvilke tilfælde skal jeg være særligt opmærksom på forældelse?

Reglerne er komplekse og der er mange undtagelser og grunde til midlertidige afbrydelse. Derfor bør du søge advokatbistand for at få vurderet om forældelse er et problem. Som du kan læse til sidst, tilbyder Sandager Advokater en gratis gennemgang og vurdering af din sag.

Generelt er der dog grund til at få spørgsmålet om forældelse undersøgt med det samme, hvis skadesdatoen i din sag er den 1.1. 2008 eller før.

Lars Sandager, Advokat med speciale personskade

Få en uforpligtende vurdering

Har du været udsat for personskade? Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Sandager Advokater er medlem af: 

Overgangsreglerne

i perioden 1.1. 2008 til 1.1 2011 har krav kun kunne forældes, hvis kravet var forældet både efter de tidligere gældende regler (5 års forældelsesfrist) og de nye regler i forældelsesloven. Efter 1.1.2011 reguleres forældelse, også for skader/krav der er opstået før 1.1. 2008 kun af forældelsesloven og den heri almindelige regel om 3 års forældelsesfrist.

Forældelse af personskadekrav

Reglerne er meget komplekse, men overordnet gælder der følgende regler:

Arbejdsskadekrav

Arbejdsskadesikringsloven indeholder regler om forældelse, der fraviger forældelsesloven. For arbejdsskadesager gælder der ikke en 3 årige, men en 5 årige forældelse for alle krav mod en arbejdsgiver, også de erstatningskrav, der støtter sig på erstatningsansvarloven, fx. svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste. Hvis ansvarlig skadevolder er en anden end arbejdsgiver, fx. fordi du er kommet til skade ved en påkørsel i arbejdstiden og dit krav efter erstatningsansvarsloven derfor skal rettes mod bilistens forsikring, så forældes dette krav efter de almindelige regler i forældelsesloven, dvs. som udgangspunkt efter 3 år, og ikke efter den særlige regel om 5 årige forældelse i arbejdsskadesikringsloven.

Fristen regnes fra det tidspunkt skadelidte havde den fornødne faktiske viden til at kunne rejse kravet. Normalt er dette tidspunkt fsv. angår de midlertidige krav på tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte, skadedatoen, mens det godt kan være fra et senere tidspunkt for så vidt angår de varige følger – varigt mén og tab af erhvervsevne (fra det tidspunkt hvor skadelidte måtte indse, at der ikke ville ske forbedring af helbredssituationen og der derfor ville blive tale om varige følger).

Arbejdsskadekrav fortsat

Indbringes sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, regnes forældelse dog tidligst fra 3 år efter afgørelsen. Påklages sagen til Ankestyrelsen,  regnes 3 års fristen fra afgørelsen fra Ankestyrelsen. Denne fristforlængelse gælder dog kun krav mod arbejdsgiver/arbejdsskadeforsikringen efter arbejdsskadesikringsloven og ikke krav efter erstatningsansvarsloven. Differenceerstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven vil derfor heller ikke omfattes af denne regel om fristforlængelse, men fordi dette krav først kan opgøres når arbejdsskadesagen er afgjort, og den 3 årige forældelse efter forældelsesloven derfor først regnes fra dette tidspunkt, vil der i alle praktiske tilfælde ikke være nogen forskel i relation til forældelse af difference på tab af erhvervsevne.

Forældelse af personskadekrav iøvrigt  – Forældelse efter forældelsesloven

Lovens relative forældelsesfrist er 3 år fra det tidspunkt, hvor der har foreligget fornøden viden om, at der var et krav, der kunne rejses. For midlertidige erstatningskrav som tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte vil dette tidspunkt ofte være sammenfaldende med skadesdatoen. Forældelsen af disse krav er efter senere retspraksis dog successiv, hvilket betyder, at forældelse kun omfatter den del af kravet, der angår en periode, der ligger mere end 3 år forud for sagsanlæg (eller anden fristafbrydelse der måtte være), mens den del af kravet der angår en periode, der ligger indenfor 3 år for ud for forældelsesafbrydelse ikke forældes. Begyndelsestidspunktet for forældelse af varige krav er ofte senere – fra det tidspunkt hvor skadelidte har måtte indse, at helbredstilstanden ikke ville blive bedre og der ville blive tale om varige følger (tidspunktet kan godt være forskelligt for tab af erhvervsevne i forhold til varigt mén)

Senfølger og forværring

Ved senfølger og forværring, der er indtrådt upåregneligt, vil skadelidte ikke have haft mulighed for at rejse krav før forværringen er indtrådt. Forældelsen kan derfor i disse tilfælde tidligst regnes fra dette tidspunkt for så vidt angår forværringen.

Den absolutte forældelse

Uanset eventuelle suspensionsgrunde eller senfølger m.v. indtræder forældelse dog senest 30 år efter skadesdatoen.

Suspension af forældelse/midlertidig afbrydelse

Det vil være uhensigtsmæssigt for alle parter, ikke mindst for retssystemet, om der inden 3 år skulle anlægges retssag for at afbryde forældelse, også i de sager, hvor parterne ikke er uenige, eller i hvert fald stadigvæk forhandler om kravet. Det vil heller ikke være hensigtsmæssigt, at indbringelse for en myndighed, udenretlig syns og skøn eller lignende, som kan bidrage til sagens oplysning, eller på anden måde har betydning for vurderingen af om der er en sag, ikke skulle afventes inden overvejelser om sagsanlæg, fordi forældelse fortsat løb. Forældelsesloven fastslår derfor, at hvor der pågår realitetsforhandlinger omkravet eller hvor sagen er indbragt for en myndighed, og udfaldet heraf er af betydning for sagen, eller der gennemføres syn og skøn, da indtræder forældelse tidligst 1 år efter forhandlingerne måtte være sammenbrudte, syn og skøn gennemført eller afgørelsen er truffet m.v.


Suspension af forældelse/midlertidig afbrydelse fortsat

Selvom skadesdatoen er før 1.1. 2008 vil forældelse derfor ikke indtræde, hvis kravet ikke er afvist, og der foregår en vis forhandling om kravet. Det anbefales dog, for at undgå tvivl om, hvorvidt forhandlingerne er af en sådan karakter, at forældelse er suspenderet, at der inden udløbet af 3 års fristen hhv. inden 1.1. 2011 skrives til modparten, hvor der gøres opmærksom på, at du har den opfattelse, at der pågår sådanne forhandlinger om kravet, at forældelse derfor er suspenderet, og er modparten ikke enig heri må denne tilkendegive dette straks. Reagerer modparten ikke herimod vil dette meget stærkt tale for, at forældelse er suspenderet på grund af forhandlinger, og derfor tidligst indtræder 1 år efter forhandlingerne er brudt sammen.

Nogle forsikringsselskabet betragter også sagens indbringelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings § 10 til vejl. udtalelse som en selvstændig suspensionsgrund. Der er dog betydelig tvivl om dette er korrekt, da der ikke er tale om en myndighedsafgørelse, men om en udtalelse, men meget taler dog for ikke at tvinge parter, der er enig indbringelse til at anlægge et muligt præmaturt sagsanlæg alene af hensyn til forældelse. Sagens indbringelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan under alle omstændigheder være et betydeligt moment i at statuere, at der er en sådan forhandling i gang, at forældelse er suspenderet.

Er skadesdatoen i din sag 1.1.2008 eller før eller er du i tvivl om forældelse er et problem, så vil Sandager Advokater gerne gennemgå din sag og foretage vurderingen gratis.